loading

Mgr. Bc. Tomáš Gazda advokát

Profesionál v oblasti právních služeb

Více

Právní
služby

Právní služby poskytuji pro všechny subjekty práva České republiky (občany, podnikatele, obchodní korporace, územní samosprávné celky).

V rámci své právní praxe zastupuji klienty před soudy a jinými orgány, vykonávám obhajobu ve věcech trestních, uděluji právní porady, sepisuji listiny, zpracovávám právní rozbory, vykonávám advokátní úschovu peněz a listin a také další formy právní pomoci v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

Jako advokát vám rád pomohu s řešením nejrůznějších úkonů v oblasti práva.

 

V rámci své právní praxe se zaměřuji především na následující právní odvětví:

 • Občanské právo

  Občanské právo zahrnuje právní předpisy upravující majetkové vztahy fyzických a právnických osob a také právo na ochranu osobnosti.
 • Obchodní právo

  Obchodní právo se zabývá majetkoprávním postavením podnikatelů a vztahy, které mezi nimi vznikají v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.
 • Trestní právo

  Trestní právo se, zjednodušeně řečeno, zabývá klasifikací trestných činů a sankcemi vyplývajícími z jejich spáchání.
 • Správní právo

  Správní právo reguluje společenské vztahy vznikající při správě věcí veřejných ve veřejném zájmu.
 • Rodinné právo

  Rodinné právo je souhrn právních norem, které upravují osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.
 • Pracovní právo

  Pracovní právo řeší tzv. pracovněprávní vztahy, tedy vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem.
 • Exekuční právo

  Exekuční právo lze definovat jako soubor právních norem, které upravují činnost soudu, stran a dalších subjektů při procesu exekučního řízení.
 • Insolvenční právo

  Insolvenční právo je uplatňováno během insolvenčních řízení, kdy se vypořádávají majetkové vztahy mezi dlužníkem a věřitelem.
 • Právo nemovitých věcí a právo související s bytovým spoluvlastnictvím

  Právo nemovitých věcí a právo související s bytovým spoluvlastnictvím zahrnuje veškeré dispozice s nemovitými věcmi a vztahy související, právní podporu činností realitních kanceláří, developerů, společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

 • Cizinecké právo

  Cizinecké právo se zabývá právy a povinnostmi cizinců, která vyplývají z jejich pobytu na území České republiky.


Při poskytování právních služeb spolupracuji s notáři, soudními exekutory, insolvenčními správci, znalci a odhadci, daňovými poradci, účetními kancelářemi a zahraničními advokátními kancelářemi.

Cena
služeb

Cena právních služeb se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a stavovskými předpisy České advokátní komory.

Cenu právní služeb si s klientem sjednávám individuálně zejména s ohledem na druh a rozsah požadovaných právních služeb, jejich skutkovou a právní složitost, časovou náročnost a časové požadavky klienta.

 

Cena právních služeb může být sjednána zejména některým z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací:

 • Hodinová sazba

  výše odměny se stanoví jako součin sjednané hodinové sazby a počtu započatých hodin strávených poskytováním právní služby klientovi
 • Úkonová odměna

  výše odměny se stanoví jako součin úkonů právní služby poskytnutých klientovi a sjednané sazby či sazby stanovené dle advokátního tarifu za jeden úkon právní služby
 • Paušální částka

  výše odměny se stanoví paušální částkou za vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.
 • Podíl na hodnotě

  výše odměny se stanoví jako procentní podíl na hodnotě věci.

Úvodní konzultace, nevede-li k převzetí věci, je honorována částkou 1.000,- Kč + DPH.

Při požadavku klienta na poskytnutí právní služby ještě v den, kdy klient právní službu poptává nebo do následujícího pracovního dne nebo v den pracovního volna, si vyhrazuji právo zvýšit výši své odměny až o 100%.

Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

Kontakt

Mgr. Bc. Tomáš Gazda, advokát
Zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17 028


Adresa:

Sídlo: Zlín, Sedmdesátá 7055, 760 01

Pobočka: Uherské Hradiště, Prostřední 132, 686 01


Telefon: 
+420 732 378 438


E-mail: 
office@akgazda.cz, gazda@akgazda.cz


IDDS:
gemxz7k

 

IČO: 051 751 01
DIČ: CZ8806144545
Bankovní spojení: 2113294921/2700
Zvláštní účet určený k přijímání plateb pro klienty: 2113294948/2700